Rekrutacja 2018

TERMINY!!!

Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz brakujące dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu.

 

Sekretariat czynny w dniach:

22 czerwca 2018r. (piątek) - 8:00-15:00

23 czerwca 2018r. (sobota) - 9:00-12:00

25 czerwca 2018r. (poniedziałek) - 8:00-15:00

1. Od 22 czerwca do 25 czerwca 2018r. (do godz.15.00) należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2. 11 lipca 2018r. (godz. 10:00) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły proszeni są o odbiór skierowań do lekarza medycyny pracy na badania, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Skierowania będą wydawane 11 i 12 lipca 2018r. (do godz.13.00) !!!

3. Do 19 lipca 2018r. (godz.12.00) potwierdzenie woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie do szkoły zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA!!!

Kandydat, który  nie dostarczy wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie zostanie skreślony z listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

4. 20 lipca 2018r. (godz. 13.00) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Informacje na temat rekrutacji opracowano na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586) oraz Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty   z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019.