Kryteria

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586), ustala się następujące kryteria  przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu w roku szkolnym 2017/2018.

§ 1.

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2.

Punkty można uzyskać za oceny z następujących zajęć edukacyjnych umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.
a)    język polski,
b)    matematyka,
c)    z przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną:
-    informatyka, język obcy nowożytny –dla uczniów w zawodzie technik automatyk, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
-    informatyka, geografia – dla uczniów w zawodzie: technik ekonomista,
-    informatyka, biologia – dla uczniów w zawodzie: technik  żywienia i usług gastronomicznych,
-    informatyka, geografia – dla uczniów w zawodzie: technik logistyk,
-    język obcy nowożytny, geografia – dla uczniów w zawodzie: technik hotelarstwa.
-    informatyka wiedza o społeczeństwie – dla uczniów klas Branżowej Szkoły I stopnia


§ 3

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu, za dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia Gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586),

 


§ 4.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.

§ 5.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, jest przyjmowany w pierwszej kolejności do szkoły niezależnie od wyżej określonych zasad, pod warunkiem złożenia oryginałów  lub  poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. 


§ 6.

1.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają;
a)    kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
b)    kandydaci, których szkołą pierwszego wyboru jest ZS nr 1 w Swarzędzu.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: 
a)      wielodzietność rodziny kandydata,
b)      niepełnosprawność kandydata,
c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3.Kryteria, o których mowa w ust.2, mają jednakową wartość.

§ 7.

Minimalną liczbę punktów, która umożliwia ubieganie się o przyjęcie do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 ustala się na: do technikum ekonomicznego, informatycznego, logistycznego, mechatronicznego i automatyka : 100 punktów, do technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 90 punktów, do technikum hotelarskiego: 85 punktów, do technikum żywienia i usług gastronomicznych: 80 punktów, do klas pod patronatem VWP: 70 punktów.


§ 8.

Kryterium zostania uczniem klas pod patronatem VWP w zawodzie mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych są:
a)  liczba punktów z przedmiotów i innych osiągnięć kandydata odnotowanych na świadectwie gimnazjalnym: 70 pkt. 
b)  ocena z zachowania minimum poprawna,
c)  pozytywne przejście rekrutacji prowadzonej przez VW Poznań,
d)  uzyskanie zdolności lekarskiej.

 

 

§ 9.

W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba miejsc lub, gdy pozostaną wolne miejsca spowodowane brakiem potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może podjąć decyzję o zmniejszeniu określonego w § 7 progu punktowego umożliwiającego przyjęcie do szkoły.

 

§ 10.


1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do ZS1
w Swarzędzu.
2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata wnioskiem, o którym mowa w § 10 ust.1 .Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat  uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w § 10 ust 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


§ 11.


W innych sprawach, nieujętych w niniejszych kryteriach, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),   ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).