Terminarz i wymagane dokumenty

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

 

1. Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie od dnia 13 maja do 31 maja 2019r. (do godz.15:00)

 SEKRETARIAT CZYNNY:

poniedziałek 8:00 - 17:00

wtorek - piątek  8:00 - 15:00

2. Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru
  w sekretariacie szkoły)
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły  (nabór 2019)
 • Trzy podpisane fotografie (imię i nazwisko, klasa) w przypadku rekrutacji do klas Volkswagen Poznań - 4 fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie (t. logistyk, t. mechatronik, t. automatyk, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, t. mechanik). Skierowania do odbioru od 16 do 18 lipca 2019r. w sekretariacie.
 • Zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do nauki w szkole
  (t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. ekonomista ,t. rachunkowości, t. informatyk )
 • Karta zdrowia
 • Klauzula informacyjna
 • Świadectwo ukończenia szkoły  (od 21 do 25 czerwca 2019r. godz.15:00)
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu (od 21 do 25 czerwca 2019r. godz.15:00)

3. Od 14 czerwca do 19 czerwca 2019r. (do godz.15.00) kandydaci do szkoły mają możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

4. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. (do godz.15.00) uzupełnienie dokumentacji
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu.

5. 16 lipca 2019r. (godz.10:00) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły proszeni są o odbiór skierowań do lekarza medycyny pracy na badania, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki
w zawodzie. Skierowania będą wydawane od 16 do 18 lipca 2019r. (do godz.13.00)

6. Od 16 do 24 lipca 2019r. (godz.13.00) potwierdzenie woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie do szkoły zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

7. 25 lipca 2019r. (do godz.15:00) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

UWAGA!!!

Kandydat, który  nie dostarczy wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie zostanie skreślony z listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

Informacje na temat rekrutacji opracowano na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek( Dz. U. poz.610) i § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586) oraz Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020.