Terminarz i wymagane dokumenty

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

1. Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie od dnia 14 maja do 30 maja 2018r. (do godz.15:00)

 SEKRETARIAT CZYNNY:

poniedziałek 8:00 - 17: 00

wtorek - piątek 8:00 - 15: 00

2. Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru
    w sekretariacie szkoły)
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (nabór 2018)
  • Trzy podpisane fotografie (imię i nazwisko, klasa) w przypadku rekrutacji do klas Volkswagen Poznań - 4 fotografie
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie (t. logistyk, t. mechatronik, t. automatyk, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, t. mechanik). Skierowania do odbioru 11 i 12 lipca 2018r.
  • Zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do nauki w szkole ponadgimnazjalnej (t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. ekonomista, t. informatyk)
  • Karta zdrowia
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum ( do 25.06.2018r. godz.15:00)
  • Wyniki testu gimnazjalnego (do 25.06.2018r. godz.15:00)

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej można pobrać w formacie PDF poniżej lub wygenerować ze strony programu "Nabór 2018"

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

3. Od 15 czerwca do 19 czerwca 2018r. (do godz.15.00) kandydaci do szkoły mają możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

4. Od 22 czerwca do 25 czerwca 2018r. (do godz.15.00) należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5. 11 lipca 2018r. (godz. 10:00) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły proszeni są o odbiór skierowań do lekarza medycyny pracy na badania, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Skierowania będą wydawane 11 i 12 lipca 2018r. (do godz.13.00)

6. Do 19 lipca 2018r. (godz.12.00) potwierdzenie woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie do szkoły zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA!!!

Kandydat, który  nie dostarczy wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie zostanie skreślony z listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

7. 20 lipca 2018r. (godz. 13.00) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Informacje na temat rekrutacji opracowano na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586) oraz Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty   z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019.