Zajęcia 1

 

 

Zajęcia z piłki koszykowej odbywały się od września do końca marca raz w tygodniu dwie godziny lekcyjne. Treningi były przeznaczone dla uczniów, chcących poprawić swoje umiejętności techniczne i taktyczne z koszykówki, miały przygotować do uczestnictwa w poznańskiej lidze liceów.  Uczestnicy mieli okazję poznać ćwiczenia które poprawiały koordynację ruchową, wytrzymałość i silę, uczyli sie jak zaplanować swój wysiłek fizyczny. Uczniowie, którzy uczęszczali na treningi uczestniczyli  w poznańskiej lidze liceów.

Realizacja zajęć stanowiła wypełnienie zadania konkursu „Szkoła w ruchu” i była związana z realizacją zadania w obszarze nr 2 konkursu – Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego.

 

 

Konspekt zajęć piłki koszykowej

Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej

Założenia zajęć wynikające z:

·         Celów :

o   cel poznawczy : doskonalenie umiejętności taktycznego stwarzania i wykorzystania przewagi liczebnej w ataku

o   cel kształcący : kształtowanie cech motorycznych : szybkości, skoczności, wytrzymałości oraz cech wolicjonalnych : nieustępliwości , waleczności , twardości w grze

o   cel wychowawczy : wyrobienie umiejętności współdziałania w grupie , odpowiedzialności za podjęte decyzje i bezpieczeństwo partnerów

 

·         Warunków realizacji :

o   ilość ćwiczących : 12-16 osób

o   miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna

o   pomoce naukowe : piłki do koszykówki

o   czas zajęć : 90 min

 

·         Metod pracy :

o   metoda zabawowa

o   metoda naśladowcza

o   metoda przekazywania wiedzy

o   metoda problemowa

 

·         Form pracy :

o   całościowa

o   grupowa : grupy 2 i 3 osobowe

 

 

Zadania zajęć :

·         główne : doskonalenie rozegrania przewagi liczebnej w ataku 2:0 , 2:1 , 3:1 , 3:2 .

·         inne : doskonalenie techniki podań i chwytów , kozłowania prawą i lewą ręką , rzutów z biegu i z miejsca , zbiórek z tablicy

 

 

Część zajęć

Tok – układ działań

Tok działań - zadania

Organizacja uwagi

Część wstępna 15 min.

-czynności organizacyjno-porządkowe -przygotowanie obiektu i sprzętu

-rozgrzewka

-podział na pary

-sprawdzenie obiektu

-sprawdzenie przygotowania młodzieży do zajęć

-podanie zadań

- z piłkami

-ćwiczenia rozciągające wprowadzające do zabaw z piłkami

-zabawa : kozłowanie piłki prawą i lewą ręką z wybijaniem jej przeciwnikowi poza teren zabawy

-kozłowanie dwoma piłkami

-rzuty w parach po 5 serii

-rozmowa pod kierunkiem prowadzącego

-korygowanie błędów i kontrola wykonania

-po 4 serie

Część główna

65 min.

-doskonalenie umiejętności taktycznych i technicznych

-podział na pary

-nauka ataku szybkiego siłami 2 zawodników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zakończenie ataków dwójkowych

 

 

 

 

-podział grupy na trójki

-doskonalenie orientacji przestrzennej

-podania i chwyty w parach

-atak szybki 2:0 bez kozłowania, raz z jednej raz z drugiej strony boiska ( rys. 1)

-atak szybki 2:1 po kozłowaniu

( rys. 2)

-atak szybki z wykorzystaniem 3 zawodnika nie biorącego udziału w ataku :

1. stojącego na środku boiska

( rys. 3 )

2. stojącego na skrzydle (rys.4)

-rzuty w seriach po 5 rzutów i 5 zbiórek ze zmianą pozycji po kozłowaniu i bez.

-c.d. doskonalenia orientacji przestrzennej

-podania w trójkach

-3 serie po 20 podań

-system ćwiczeń wahadłowy

-zawodnik, który będzie atakował w następnej kolejce staje się obrońcą

-jeżeli to konieczne udział prowadzącego

-kontrola wykonania

-przynajmniej 6 –7 serii

 

 

-nauka rozegrania ataku szybkiego siłami 3 zawodników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-doskonalenie zbiórki piłki z tablicy

 

 

 

 

 

-ćwiczenia uspokajające

 

-gra kontrolna

 

 

Część końcowa

10 min

 

 

 

a. podania ze zmianą miejsca (rys.5a)

b. podania :

1. do jednego zawodnika 2 piłkami (rys.5 )

2. po obwodzie 2 piłkami ( rys. 6 )

 

-atak szybki 3:0 ze zmianami miejsc do końca akcji bez kozłowania ( rys. 7 )

-atak szybki 3:0 z pojedynczą zmianą miejsc z kozłowaniem (rys.8)

-atak 3:1 z pojedynczą zmianą miejsc ( rys.9)

-atak 3:2 z pojedynczą zmianą miejsc (rys.10)

-zbiórka piłki z tablicy poprzez ćwiczenie zwane ‘’ deską ‘’ , czyli złapanie piłki w powietrzu i odbicie jej o tablice

-rzuty osobiste w seriach , po 3 rzuty

-podział na dwie drużyny

 

 

- ćwiczenia oddechowe

 

 

- omówienie zajęć

 

-po 20 podań

-po 20 razy

-poprawa błędów

-system ćwiczeń wahadłowy

-podający idzie( biegnie) na miejsce kolegi , któremu podał piłkę , za jego plecami

-zmiana tylko między środkowym ataku , a jednym ze skrzydłowych

-jeden z zawodników, który będzie atakował za moment, staje się obrońcą

-dwóch staje się obrońcami

-w dwóch rzędach po odbiciu bieg w prawą lub lewą stronę zawsze do linii bocznej

- 10 serii

-sędziowanie przez prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 

- ćwiczenia korekcyjne wg potrzeb uczniów

- rzuty osobiste

-  pożegnanie

 

 

 

Omówienie :

Atak szybki jest tylko jednym z wielu elementów gry i nauczania go , czy próba wprowadzania nie jest przypadkowa i powinna opierać się na gruntownych przygotowaniach uznanych powszechnie za podstawowe w koszykówce .

Do nich zaliczamy :

- widzenie obwodowe ,

- reakcje proste i złożone ( min. elementy stresogenne ),

- zastawienie przeciwnika i zebranie piłki z tablicy,

- umiejętność wyjścia do podania ,

- atut pierwszego podania ,

- zasady poruszania się po boisku ( pasy ruchu i strefy ) ,

- umiejętność rozegrania akcji 2:1 , 3:1 , 3:2 ,

- umiejętność oddania rzutu w pełnym biegu ,

- zmiana miejsc pod koszem – podanie do wbiegającego ,

- wycofanie piłki na obwód ,

- nauka wyprowadzania szybkiego ataku od rzutu osobistego przeciwnika.

 

 

Zajęcia 1

Zadanie 3 lekcja 1

 

Wypełniając zadanie konkursu „Szkoła w ruchu” nauczyciel Ewa Kasprzyk opracowała scenariusz zajęć wychowania fizycznego uczących sposobów obliczania wydatku energetycznego. Zajęcia takie odbyły się 24 marca 2014 w klasie 1 TH.

 

Opracowanie i przeprowadzenie zajęć jest realizacją zadania w obszarze nr 3 konkursu. Celem przygotowania i przeprowadzenia zajęci oraz opublikowania informacji o nich jest przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z edukacją zdrowotną.

 

Temat: Obliczanie wydatku energetycznego

100_1096.JPG

Wprowadzenie

 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego jest ciągłe dostarczanie mu odpowiednich ilości i proporcji składników odżywczych Jedynym źródłem wymienionych składników dla człowieka jest pożywienie. Prawidłowe winno zagwarantować systematyczne dostarczanie organizmowi składników będących:

·         źródłem energii niezbędnej do utrzymania podstawowych procesów życiowych i aktywności życiowej,

·         materiałem budulcowym używanym do budowy nowych i odbudowy zużytych komórek i tkanek,

·         czynnikami regulującymi wszelkie procesy życiowe.

            Głównymi składnikami odżywczymi dostarczanymi organizmowi wraz z pożywieniem są białka, węglowodany, tłuszcze i sole mineralne. To właśnie one gwarantują prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

100_1097.JPG

Cele:

·         uczeń wie, jaki jest wpływ odżywiania na rozwój organizmu i życie człowieka

·         zna główne składniki odżywcze i zapotrzebowanie na nie organizmu

·         wie, co to jest podstawowa i ponad podstawowa przemiana materii

·         potrafi przy pomocy tabel obliczyć swą przemianę materii

·         poznał zasady racjonalnego żywienia

·         dokonuje prawidłowego wyboru produktów spożywczych sprzyjających zdrowiu

100_1098.JPGMiejsce: sala lekcyjna

Czas: 2 godziny lekcyjne

Pomoce: tabele ilustrujące wydatki energetyczne podczas wykonywania różnych czynności życiowych, procentowy udział poszczególnych posiłków w ogólnej wartości energetycznej całodziennej racji pokarmowej

Metody:

-          „burza mózgów”

-          dyskusja

-          ćwiczenia praktyczne

-          pogadanka

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.      Dlaczego musimy jeść? – dyskusja (zapotrzebowanie energetyczne organizmu)

2.      Nauczyciel podaje definicję podstawowej przemiany materii

3.      Każdy uczeń oblicza swoją PPM  (1,0 kcal/kg ciała/godzinę)

4.      Uczniowie w grupach obliczają dla wybranej osoby całkowitą przemianę materii

a.      Jedna grupa w oparciu o podstawową przemianę materii i przemianę ponadpodstawową

 PPM

10% swoiście dynamiczne działanie pożywienia

czynności codzienne

b.      Druga w oparciu o całkowitą przemianę materii i sumowanie wydatków energetycznych w ciągu doby. Obliczeń dokonują uczniowie w oparciu o dostarczone przez nauczyciela tabele

 

REFLEKSJA-EWALUACJA

- jaki skutek dla organizmu ma dostarczanie organizmowi większej ilości kalorii niż wynika to z jego zapotrzebowania, a jaki jeśli ilość kalorii jest zbyt mała?

100_1099.JPG

5.       Mój wczorajszy jadłospis – uczniowie w grupach dla wybranego wcześniej kolegi obliczają ilość spożytych przez niego kalorii

 REFLEKSJA-EWALUACJA

-          Czy ilość dostarczonych organizmowi kalorii odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu?

 

6.      W oparciu o tabele ilustrujące dzienne zapotrzebowanie organizmu na poszczególne składniki pokarmowe (białko, węglowodany, tłuszcze) określ ich zawartość w jadłospisie kolegi.

 

REFLEKSA- EWALUACJA

- Jakie znaczenie mają tłuszcze, białka, węglowodany w podstawowych procesach życiowych i jaki jest ich prawidłowy stosunek wagowy w pożywieniu?

- Jaki wpływ ma wysiłek fizyczny na wydatek energetyczny i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe?

- Co jest najprostszym sprawdzianem równowagi energetycznej?